KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSÓB SZKOLONYCH 
W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI SZKOLENIOWYMI PROWADZONYMI PRZEZ 90CONSULTING 

90 CONSULTING z siedzibą w Warszawie, adres: 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 83 lok.3G jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

90 CONSULTING wskazuje, iż z Administratorem można skontaktować się za pomocą adres e-mail: r.lipinski@90consulting.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, firma 90 CONSULTING informuje, iż:

 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest 90 CONSULTING Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie, adres: 02-524 Warszawa ul. Narbutta 83 lok.3G, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 480108, NIP 8882489348. Kontakt do administratora: lipinski@90consuting.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z podjętą współpracą w zakresie świadczonych przez 90Consulting usług szkoleniowych, a Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody wyrażonej w celu przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej materiałów szkoleniowych;
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora:
  3. kontaktowania się z Państwem za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, podanej przez osobę dokonującą zgłoszenia na szkolenie,
  4. marketingu bezpośredniego usług szkoleniowych tj. oferowania możliwości zdobycia rozszerzenia wiedzy i podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w innych szkolenia oferowanych przez 90Consulting,

iii. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami,

 1. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności.
 1. Kategorie danych, które będą przetwarzane: dane identyfikacyjne – (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane zawodowe (specjalizacja, miejsce świadczenia usług, NPWZ)
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie 90Consulting oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane:
 2. a) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
 3. b) dostawcom oprogramowania.
 4. W zależności od celu, czas przetwarzania danych jest następujący:
 5. a) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
 6. b) dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes lub do czasu wniesienia sprzeciwu
 7. c) dane, które przetwarzamy w celu zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny – lipinski@90consulting.pl 
 1. Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane pozyskane zostały z formularza zgłoszenia na szkolenie, przesłanego przez reprezentanta podmiotu a brak ich podania uniemożliwiłby Pani/Pana udział w szkoleniach. 
 1. 90 CONSULTING informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.